“İbnü'l Arabi ve Anadolu'da Metafizik Düşünce”

İslâm düşüncesi , özelikle Anadolu açısından bakılırsa 13. yüzyılda adeta en parlak dönemini

yaşamış; deyim yerindeyse kemale ermiştir. Anadolu, bu asırda yaşamış büyük alim ve muta-
savvıflar sayesinde tam manasıyla İslâmlaşmıştır.

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ekrem Demirli, bu ay, Anadolu'yu

İslâmlaştıran başta İbnü'l-Arabi ve Konevi olmak üzere, Mevlana, Yunus Emre, Hoca Ahmed Ye-
sevi, Hacı Bektaş-ı Veli, Davud-ı Kayseri, Molla Fenari gibi büyük düşünürlerin temel düşünce-
leri üzerinde duracak. Böylece asırlar öncesinde oluşan bu derin tefekkür dünyasının günümüz

insanı için anlamı tahlil edilebilecektir.

ŞUBAT